مخططات نوكيا الجديدة c2_c3_e7_x2_x3_x7


(system) #1

[CENTER]ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

[B ÃÞÏã áßã ãÎØØÇÊ äæßíÇ ÇáÌÏíÏå Çáí ãÔ ãæÌæÏå Ýí ãæÖæÚ ÇáãÎØØÇÊ æÏí ÕæÑ ÇáÊáíÝæäÇÊ [/b]

[COLOR=DarkRed][B][size=4]C2 [SIZE=5][COLOR=Green]RM-704

[/color][/size] [/size][/b][/color]

:Khaled_055:

C3-01 [B][SIZE=5][COLOR=Green]RM-640

[/color][/size][/b]:Khaled_055:

[B][size=4]E7-00 [SIZE=5][COLOR=SeaGreen]RM-626

[/color][/size][/size][/b]:Khaled_055:

[size=4][B]X2-01 [SIZE=5][COLOR=SeaGreen]RM709

[/color][/size][/b][/size]:Khaled_055:

[B][size=4]X3-02 [SIZE=5][COLOR=SeaGreen]RM-639

[/color][/size][/size][/b]:Khaled_055:

[size=4][B]X7-00 [SIZE=5][COLOR=SeaGreen]RM-707

[/color][/size][/b][/size]:Khaled_055:
[SIZE=4][B]
ááÊÍãíá
ÃÖÛØ åäÇ

ÑãÖÇä ßÑíã
[/b][/size]
[/center]

åÐÇ ÇáãæÖæÚ ááÃãÇäå ãäÞæá ãä ãäÊÏí ÃßÇÏíãíÉ ÓãæÍå