طلب+عاجلf مساعدة +تمارين من الأخ+script+mr.voltl


(system) #1


تمرين

1write a script that

is’ 0 'instead of each element (> 2) a matrix A (3 * 3) has a prior fill

و شكرااا


(mr.volt) #2

[CENTER][SIZE=3]


a = 10*rand(3,3) % Preallocate matrix
for m = 1:3
  for n = 1:3
    if (a(m,n)>2) 
    a(m,n) = 0;
    end;
  end
end
b= a  % mtrix after modification


[/size] [/center]