قاموس urban design لكل تالته عماره


(miss architecture) #1

ana lesa gdeda fel mawke3 we 3ayza a3ml dectionary (kamoos) urban design metrateb bel 7roof english aw 3raby sa3doony elly 3ando ta3refat aw ay 7aga ygebha ana kman ha7tago fel gam3a we kol elly fe sana talta ana m7tagah hasalem el 7ad elly ba3d el 3eed we a7oto fel mawke3 kman bs plz. elly 3ando ay ta3refat t7’os el urban design ygebha